ข่าวสารทั่วไป

ทางบริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลพนักงานทุกคน ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยทำการสุ่มตรวจ ATK พนักงานทุกสัปดาห์ และ ตรวจ ATK พนักงานขนส่งทุกคน ทุกสัปดาห์  อีกทั้งพนักงานทุกคน ได้รับวัคซีนแล้วทั้่งหมดอย่างน้อย 2 เข็ม และ ดำเนินการรับเข็มที่3 ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน กุมภาพันธ์นี้ 

ส่วนเรื่องการทำงาน พนักงาน จะมีการแบ่งเวลาการทำงาน เป็น 3 ช่วง โดยให้สลับเวลาการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดความแออัด รวมทั้งมีฉากกั้น ในบริเวณพื้นที่ที่รับประทานอาหาร เพื่อปัองกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรค

บริเวณโรงงานและพื้นที่เสี่ยง จะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทุกวัน และ มีการฉีดฆ่าเชื้อบริเวณโรงงานทั้งหมดทุกสัปดาห์

ดังนั้น ขอให้ลูกค้าทุกท่าน มั่นใจในความปลอดภัยของทางโรงงานได้ค่ะ

ผู้บริหาร

Visitors: 319,601