กล่องกระดาษ Food Grade กับ Non Food Grade แตกต่างกันอย่างไร

 
บรรจุภัณฑ์ที่เป็น food grade และ ไม่เป็น food grade มีความแตกต่างกันอย่างไร ?
 
1. วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ที่เป็น food grade จะใช้วัตถุดิบและวัสดุที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้ในอาหาร โดยมักจะมีการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีสารพิษหรือสารอันตรายที่สามารถถ่ายเทไปยังอาหารได้ ในขณะที่บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็น food grade อาจมีสารเคมีหรือวัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้ในอาหาร เช่น สีหรือพลาสติกที่มีฮิตริค ในบางกรณีอาจทำให้อาหารเสี่ยงต่อความเป็นอันตราย
 
2. การรักษาความสดของอาหาร บรรจุภัณฑ์ที่เป็น food grade มักออกแบบมาเพื่อรักษาความสดของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจมีการป้องกันการเข้าสู่อาหารของความชื้นหรือออกซิเจนที่สามารถทำให้อาหารเสียได้ ในขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็น food grade อาจไม่มีความสามารถในการรักษาความสดของอาหารเท่าไร
 
3. การทนทานต่อสารเคมี บรรจุภัณฑ์ที่เป็น food grade มักออกแบบมาให้ทนทานต่อสารเคมีที่อาจเกิดจากการติดต่อกับอาหาร ซึ่งอาจป้องกันการมีสารพิษหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ปนเปื้อนในอาหาร ในขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็น food grade อาจมีความไวต่อการเกิดการสลายหรือการเป็นพิษต่ออาหารที่อยู่ภายใน
 
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็น food grade เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารที่บรรจุอยู่ภายในนั่นเองค่ะ
 
 
 
 
 
กล่องกระดาษ Food Grade กับ Non Food Grade มีความแตกต่างกันอย่างไร ?
Visitors: 319,604